Prospective associations between psychosocial work factors and self-reported health: Study of effect modifcation by gender, age, and occupation using the national French working conditions survey data

Prospective studies exploring the effects of psychosocial work factors on self-reported health (SRH) are lacking, especially those studying efect modifications. The objectives were to examine the prospective associations of these factors, and multiple exposures to these factors, with SRH in a national representative sample, and effect modifications by gender, age, and occupation. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    78    1    22-05-2024
13    279    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.