Effect of change in individual and household level characteristics on anemia prevalence among adolescent boys and girls in India

Anemia is a significant public health challenge that affects the population of all nations. Anemia among adolescents emerged as an alarming public health issue as it harms an individual’s physical capacity and cognitive and work performance. The study aims to determine the effects of changes in individual and household level factors on the prevalence of anemia among adolescent boys and girls. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    417    1    20-07-2024
9    78    2    20-07-2024
16    91    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.