Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2021-2022 - Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức trọng tâm của môn học, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo "Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2021-2022 - Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên" dưới đây. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT ƯƠNG NGỌC QUYẾN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TO N 11 NĂM HỌC 2021 2022 I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu 1 Với k nghiệm của phương trình sin x 0 là A. k B. k C. k 2 D. k 2 2 2 Câu 2 Số đường chéo của một đa giác n cạnh n 4 là n n 1 n n 3 A. n n 3 . B. C. n n 1 D. 2 2 Câu 3 Phương trình sin x có nghiệm là 1 3 2 x 6 k 2 x 6 k 2 A. k B. k x k 2 x 5 k 2 2 6 x 6 k 2 x 3 k 2 C. k D. k x k 2 x k 2 2 2 Câu 4 Trong 10 vé số còn lại trên bàn có 2 vé trúng thưởng. Khi đó một người khách rút ngẫu nhiên 5 vé. Xác suất để trong 5 vé được rút ra có ít nhất 1 vé trúng thưởng là 7 7 5 7 A. B. C. D. 19 15 13 9 Câu 5 Có bao nhiêu số chẵn gồm bốn chữ số khác nhau đôi một trong đó chữ số đầu tiên là số lẻ A. 1400 B. 5840. C. 5040 D. 4536 Câu 6 Cho M 2 3 . Hỏi điểm nào trong các điểm sau là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox A. Q 2 3 . B. P 3 2 . C. N 3 2 . D. S 2 3 . Câu 7 Một hộp đựng 10 viên bi đỏ 8 viên bi vàng và 6 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Xác suất để lấy được 4 viên bi không đủ 3 màu là 5040 5584 735 5586 A. B. C. D. 10626 10626 5232 10626 Câu 8 Biết n là số nguyên dương thỏa mãn 3Cn 1 3 An 52 n 1 . Giá trị của n bằng 3 2 A. n 13 B. n 16 C. n 15 D. n 16 . Câu 9 Giá trị nhỏ nhất của y sin 2 x 4sin x 5 là A .2 B. 1 C. 3 D. 5 Câu 10 Trong bộ môn Toán thầy giáo có 40 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu hỏi khó 15 câu hỏi trung bình 20 câu hỏi dễ. Một ngân hàng đề thi mỗi đề có 7 câu hỏi được chon từ 40 câu hỏi trên. Xác suất để chon được đề thi từ ngân hàng nói trên nhất thiết phải có đủ 3 loại câu hỏi khó dễ trung bình và số câu hỏi dễ không ít hơn 4 là 67 77 7 915 A. . B. C. D. 325 325 13 3848 Câu 11 Phương trình 2sin 2 x 3sin 2x 3 có nghiệm là 1 A. x 4 k B. x k C. x 2 k D. x 5 k 3 3 3 3 Câu 12 Có bao nhiêu nghiệm của phương trình 2 cos x 1 tan x 3 0 thuộc 0 A. 3 B. 4 C. 1 D. 2 Câu 13 Điều kiện để phương trình x 3cos x 5 có nghiệm là m 4 A. m 34 B. C. 4 m 4 D. m 4 m 4 Câu 14 Hệ số của m10n19 trong khai triển m 2n là

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    59    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.