Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020-2021 - Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn

"Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020-2021 - Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn" là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập môn Toán. Để nắm chi tiết nội dung các câu hỏi mời các bạn cùng tham khảo đề cương được chia sẻ sau đây. | TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỔ TOÁN NAÊM HOÏC 2020 - 2021 Trang 1 42 Trang 2 42 PHẦN A ĐẠI SỐ amp GIẢI TÍCH I. GIỚI HẠN DÃY SỐ Câu 1 Biết lim un 3 . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 3un 1 3un 1 3un 1 3un 1 A. lim 3. C. lim 2. B. lim 1 . D. lim 1. un 1 un 1 un 1 un 1 Câu 2 Biết lim un . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. un 1 1 un 1 un 1 1 un 1 A. lim . C. lim 0. B. lim . D. lim . 3un2 5 3 3un2 5 3un2 5 5 3un2 5 Câu 3 Trong các dãy số sau đây dãy số nào có giới hạn 1 A. sin n . B. cos n . C. 1 n . D. . 2 Câu 4 Trong các dãy số sau đây dãy số nào có giới hạn khác 0 A. 0 98 n . C. 0 99 n . B. 0 99 n . D. 1 02 n . 1 Câu 5 Biết dãy số u n thỏa mãn un 1 . Tính lim un . n3 A. lim un 1 . B. lim un 0 . C. lim un 1 . D. Không đủ cơ sở để kết luận về giới hạn của dãy số u n . Câu 6 Giới hạn nào dưới đây bằng A. lim 3n 2 n3 . C. lim 3n 2 n . B. lim n2 4n3 . D. lim 3n3 n 4 . 2n 1 2 n 1 Câu 7 lim 2 bằng bao nhiêu n 1 2n 1 A. 1. B. 2. C. 0. D. . Câu 8 Trong bốn giới hạn sau đây giới hạn nào là n2 3n3 2 2n2 3n n 3 2n 1 n2 n 1 A. lim . C. lim . B. lim . D. lim . n2 n n3 3n n 2n 3 1 2n Câu 9 Trong các giới hạn hữu hạn sau giới hạn nào có giá trị khác với các giới hạn còn lại n2 sin 3n n2 sin 2 3n 2n cos5n 3n cos n A. lim 1 . C. lim . B. lim . D. lim . n3 1 n2 5 5n 3n 1 Câu 10 Để tính lim n2 1 n2 n bạn Nam đã tiến hành các bước như sau 1 1 Bước 1 lim n n n 1 lim n 1 n 1 . 2 2 n n Trang 3 42 1 1 1 1 Bước 2 lim n 1 n 1 lim n 1 1 . n n n n 1 1 Bước 3 Ta có lim n lim 1 1 0 . n n Bước 4 Vậy lim n2 1 n2 n 0 . Hỏi bạn Nam đã làm sai từ bước nào A. Bước 1. B. Bước 2. C. Bước 3. D. Bước 4. Câu 11 lim 3n 1 2n 1 bằng A. 1. B. 0. C. . D. . n2 1 n 1 Câu 12 lim bằng 3n 2 1 A. 0. B. . C. . D. . 3 n 3 Câu 13 lim 1 2n bằng n n 1 3 A. 0. B. -2. C. . D. . 1 1 A. . B. . C. 1. D. . 2 3 un Câu 14 Cho số thực a và dãy số un xác định bởi u1 a và un 1 1 với mọi n 1. Tìm giới hạn 2 của dãy số un . a A. a . B. . C. 1. D. 2. 2 Câu 15 Cho dãy số un xác định bởi u1 3 2un 1 un 1 với mọi n 1. Gọi S

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.