Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020-2021 - Trường THPT Yên Hòa, Hà Nội

"Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020-2021 - Trường THPT Yên Hòa" là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập môn Toán lớp 11. Để nắm chi tiết nội dung các câu hỏi mời các bạn cùng tham khảo đề cương được chia sẻ sau đây. | TRƯỜNG THPT YÊN HÒA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 TỔ TOÁN MÔN TOÁN KHỐI 11 A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM. I. Phần Đại số và Giải tích Chương 3 Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân 1. Dãy số - Dãy số tăng dãy số giảm. Dãy số bị chặn. - Tìm số hạng tổng quát của dãy số. 2. Cấp số cộng cấp số nhân - Định nghĩa. Tính chất. - Số hạng tổng quát. - Tổng n số hạng đầu của CSC CSN. Chương 4 Giới hạn 1. Giới hạn của dãy số. 2. Giới hạn của hàm số. 3. Hàm số liên tục. Chương 5 Đạo hàm 1. Định nghĩa đạo hàm. 2. Các quy tắc các công thức tính đạo hàm. 3. Ý nghĩa cơ học và hình học của đạo hàm. II. Phần Hình học Chương 3 Hình học không gian. 1. Vectơ trong không gian. 2. Hai đường thẳng vuông góc. 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. 4. Hai mặt phẳng vuông góc. 5. Khoảng cách. B. BÀI TẬP VẬN DỤNG. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH I. DÃY SỐ n Câu 1. Cho dãy số un biết un . Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là 3 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 A. . B. . C. . D. . 2 4 8 2 4 16 2 4 26 2 3 4 2n 1 2 Câu 2. Cho dãy số un biết un 2 . Tìm số hạng u5 . n 3 1 17 7 71 A. u5 B. u5 C. u5 D. u5 4 12 4 39 n 1 Câu 3. Cho dãy số un biết un 8 . Số là số hạng thứ mấy của dãy số 2n 1 15 A. 8 B. 6 C. 5 D. 7 Câu 4. Cho dãy số un biết un 2 n . Số hạng un 1 là A. un 1 2 B. un 1 2n 1 C. un 1 2 n 1 D. un 1 2n 2 1 u 1 Câu 5. Cho dãy số un xác định bởi 1 . Năm số hạng đầu của dãy un là un 2un 1 3 n 2 A. 1 5 13 28 61 B. 1 5 13 29 61 C. 1 5 17 29 61 D. 1 5 14 29 61 u1 2 Câu 6. Cho dãy số un biết 1 . Tìm số hạng u 4 . u n 1 u n 1 3 5 2 14 A. u4 B. u4 1 C. u4 D. u4 9 3 27 Câu 7. Trong các dãy số u n cho bởi số hạng quát u n sau dãy số nào là dãy số tăng 1 1 n 5 2n 1 A. un B. un C. un D. un 2 n n 3n 1 n 1 Câu 8. Trong các dãy số un cho bởi số hạng quát u n sau dãy số nào là dãy số tăng 2 3 A. un n B. un C. un 2 n D. un 2 n 3 n Câu 9. Trong các dãy số un cho bởi số hạng quát u n sau dãy số nào là dãy số giảm 1 3n 1 A. un B. un C. un n 2 D. un n 2 2 n n 1 Câu 10. Trong các dãy số un cho bởi số hạng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.