Đề kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án (Lần 1) - Trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Mã đề 132)

Luyện tập với "Đề kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án (Lần 1) - Trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Mã đề 132)" nhằm đánh giá sự hiểu biết và năng lực tiếp thu kiến thức của học sinh thông qua các câu hỏi đề thi. Để củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng giải đề thi chính xác, mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi. | SỞ GD amp ĐT BẮC NINH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHỐI 11 LẦN 1 TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN NĂM HỌC 2021-2022 MÔN TOÁN Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Đề gồm 5 trang 50 câu trắc nghiệm Họ tên thí sinh .Số báo danh . Mã đề 132 Câu 1 Cho f x mx 2 mx 1 . Có bao nhiêu số nguyên m để f x 0 với mọi x . A. 3. B. 4. C. Vô số. D. 5. Câu 2 Trong không gian 2 đường thẳng không có điểm chung thì A. Chéo nhau B. Cắt nhau C. Song song D. Chéo nhau hoặc song song Câu 3 Tất cả các nghiệm của phương trình cos 2 x 0 là A. x k k . B. x k 2 k . 2 2 C. x k k . D. x k k . 4 2 4 Câu 4 Giải bất phương trình 2 x 2 5 x 3 0 . x 3 1 1 1 A. . B. 3 x . C. 3 x . D. x 3. x 1 2 2 2 2 x 2 Câu 5 Tập nghiệm của bất phương trình 2 là x 3 A. 3 8 . B. 8 3 . 8 C. . D. 3 8 . 3 1 x 5 t Câu 6 Cho đường thẳng 2 . Một vectơ pháp tuyến của đường thẳng có tọa độ y 3 3t 1 A. 5 3 . B. 3 . C. 6 1 D. 5 3 . 2 Câu 7 Trong một chiếc hộp có 20 viên bi trong đó có 8 viên bi màu đỏ 7 viên bi màu xanh và 5 viên bi màu vàng. Lấy ngẫu nhiên ra 3 viên bi. Tìm xác suất của biến cố A 3 viên bi lấy ra đều màu đỏ . 14 14 4 1 A. P A B. P A C. P A D. P A 25 285 285 285 Câu 8 Số nghiệm của phương trình 2 x 3 2 x 1 là A. 3 . B. 1 . C. 2 . D. 0 . Câu 9 Công thức nào dưới đây đúng k n k n n k n A. An . B. An . C. Ank . D. Ank . k n k n k k k Trang 1 5 - Mã đề 132 Câu 10 Tính tổng T tất cả các nghiệm thuộc đoạn 0 2 của phương trình sin 2 x cos x 0 . 16 5 10 A. T . B. T . C. T 3 . D. x . 5 3 3 Câu 11 Hai đường thẳng d1 mx y m 5 d 2 x my 9 cắt nhau khi và chỉ khi A. m 1 . B. m 1 C. m 1 . D. m 2 . Câu 12 Trong mặt phẳng cho 2 đường thẳng song song a và b một đường thẳng c vuông góc với chúng. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến mỗi đường thẳng đó thành chính nó A. 1 B. 2 C. 0 D. Vô số Câu 13 Cho hình hộp ABCD. A B C D . Mặt phẳng AB D song song với mặt phẳng nào sau đây A. BDC B. A C C C. BDA D. BCA Câu 14 Tập nghiệm của bất phương trình x 1 2 có chứa bao nhiêu số nguyên A. 3 . B. 6 . C. Vô số. D. 5 . Câu 15 Trong mặt phẳng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    92    4    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.