Đề kiểm tra học học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Trần Phú (Mã đề 123)

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo "Đề kiểm tra học học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Trần Phú (Mã đề 123)" được chia sẻ sau đây để luyện tập, rèn luyện và nâng cao khả năng giải bài tập đề thi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp diễn ra. Chúc các bạn thi tốt! | TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022 TỔ TOÁN TIN Bài thi Môn Toán lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Đề thi có 04 trang Họ và tên học sinh Số báo danh . Mã đề 123 x2 5x 6 Câu 1 Tính giới hạn I lim . x 2 x 2 A. I 1 . B. I 5 . C. I 0 . D. I 1 . 2n 1 Câu 2 Tính giới hạn I lim . 3n 2 1 3 2 A. I . B. I . C. I . D. I 0 . 2 2 3 Câu 3 Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông SA vuông góc với mặt đáy. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng ABCD là . A. SAD . B. BSD . C. SDA D. ASD . Câu 4 Tính giới hạn I lim x 2 x 7 . x 1 A. I 5 . B. I 7 . C. I 0 . D. I 9 . x 2 Câu 5 Cho hàm số f x . Tính f x x 1 2 1 1 2 A. f x . B. f x . C. f x . D. f x . x 1 x 1 x 1 x 1 2 2 2 2 Câu 6 Tính đạo hàm của hàm số y x 5 x 3 2 x 2 . A. y 5 x 4 3 x 2 4 x . B. y 5 x 4 3 x 2 4 x . C. y 5 x 4 3 x 2 4 x . D. y 5 x 4 3 x 2 4 x . Câu 7 Tính đạo hàm của hàm số y tan x . 1 1 A. y 1 tan 2 x . B. y . C. y cot x . D. y . sin 2 x cos 2 x 5 Câu 8 Tính đạo hàm của hàm số y x 3 2 x 2 7. x 5 x4 5 5 5 A. y 3 x 2 4 x . B. y 6 x 3 2 7 x . C. y x 2 2 x 2 . D. y 3 x 2 4 x 2 . x 4 x x x Câu 9 Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số y x 3 3 x 2 2 tại điểm có hoành độ x 2 bằng A. 0 . B. 6 . C. 2 . D. 6 . Câu 10 Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai 1 1 A. lim 0 . B. lim 0 k nguyên dương n nk C. lim q n 0 q 1 . D. lim un c un c là hằng số . Câu 11 Tính đạo hàm của hàm số y x 2 x 1 tại điểm x 1 . 3 A. 81 . B. 81 . C. 27 . D. 27 . Câu 12 Tính giới hạn I lim x 3 3x 2 2018 . x A. I 1 . B. I . C. I 0 . D. I . 1 5 - Mã đề 123 2n 3 Câu 13 Tính I lim . 2n 3n 1 2 A. I 0 . B. I . C. I . D. I 1 . Câu 14 Khẳng định nào sau đây sai A. y x y 1 . B. y x 4 y 4 x3 . C. y x3 y 3 x 2 . D. y x 5 y 5 x . x2 2x 5 Câu 15 Nếu f x thì f 2 bằng x 1 A. 3 . B. 1. C. 5 . D. 0 . 2x 1 Câu 16 Tính giới hạn I lim . x x 1 1 A. I 1 . B. I 2 . C. I 1 . D. I . 2 Câu 17 Tính đạo hàm của hàm số f x 2 3 x 2 . 1 3x 3 x 3 x 2 A. f x . B. f x . C. f x . D. f x . 2 2 3x 2 2 3x 2 2 3x 2 2 3x 2 Câu 18 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    43    2    30-11-2023
4    81    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.