Bài giảng Tiếng Anh lớp 4: Unit 2 - Let's Talk - Nguyễn Thị Hồng Nhung

Bài giảng "Tiếng Anh lớp 4: Unit 2 - Let's Talk" được biên soạn bởi giáo viên Nguyễn Thị Hồng Nhung nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh cho các em học lớp 4, đồng thời là tư liệu tham khảo cho quý thầy cô giáo trong quá trình giảng dạy môn học. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo bài giảng. | LET S GO 2A UNIT2 TALK Teacher Nguyen Thi Hong Nhung 1 2 3 4 5 6 7 8 Friday 31th December 2010 Unit 2 Let s talk - sick ốm - tired mệt - sad buồn sick tired sad Hi John What s the I m sick. matter That s too bad. Get better soon. Thanks. Friday 31th December 2010 Unit 2 Let s talk Friday 31th December 2010 Unit 2 Let s talk What s the matter I m sick. That s too bad. What s What is I m I am That s That is Friday 31th December 2010 Unit 2 Let s talk Friday 31th December 2010 Unit 2 Let s talk What s the matter I m tired. Friday 31th December 2010 Unit 2 Let s talk What s the matter I m sad. Friday 31th December 2010 Unit 2 Let s talk What s the matter I m sick. Friday 31th December 2010 Unit 2 Let s talk Friday 31th December 2010 Unit 2 Let s talk Hi Kate What s the I m sick. matter bad That s too . Thanks. Get . better soon. Friday 31th December 2010 Unit 2 Let s talk What s the matter I m sick . What s What is I m I am Dùng để hỏi và trả lời xem có chuyện gì với ai đó. -Học thuộc từ mới và cấu trúc câu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.