Luận án Tiến sĩ Luật học: Thừa kế thế vị theo pháp luật Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận án "Thừa kế thế vị theo pháp luật Việt Nam" là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thừa kế thế vị; đánh giá các quy định về thừa kế thế vị theo pháp luật Việt Nam từ trước đến nay; chỉ ra thực trạng các quy định pháp luật về thừa kế thế vị và thực tiễn áp dụng các quy định này ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về thừa kế thế vị ở Việt Nam. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VIẾT GIANG THỪA KẾ THẾ VỊ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Ngành Luật Kinh tế Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học . Hà Thị Mai Hiên HÀ NỘI - 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án này là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu nêu trong Luận án chưa được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Các số liệu và trích dẫn trong Luận án đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Viết Giang MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ THẾ VỊ .7 . Tình hình nghiên cứu . 7 . Nhận xét về tình hình nghiên cứu . 21 . Những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu trong Luận án . 25 Kết luận Chương 1 . 26 Chương 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT THỪA KẾ VÀ THỪA KẾ THẾ VỊ . 27 . Một số vấn đề lý luận về pháp luật thừa kế . 27 . Những vấn đề lý luận về thừa kế thế vị . 54 . Lịch sử ra đời quy định pháp luật về thừa kế thế vị . 70 Kết luận chương 2 . 74 Chương 3. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ THẾ VỊ Ở VIỆT NAM . 76 . Thực trạng pháp luật về thừa kế thế vị ở Việt Nam hiện nay . 76 . Thực tiễn áp dụng các quy định về thừa kế thế vị ở Việt Nam hiện nay . 99 Kết luận chương 3 . 126 Chương 4. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ THẾ VỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY . 128 . Phương hướng hoàn thiện pháp luật về thừa kế thế vị ở Việt Nam hiện nay . 128 . Giải pháp hoàn thiện pháp luật về thừa kế thế vị ở Việt Nam hiện nay . 132 Kết luận chương 4 . 151 KẾT LUẬN . 152 NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN. 154 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 155 BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải nghĩa tiếng Việt BLDS Bộ luật Dân sự Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa BLDS 1995 Việt Nam năm 1995 Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa BLDS 2005 Việt Nam năm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.