Lao động trí thức và việc làm của lao động trí thức ở Việt Nam

Bài viết Lao động trí thức và việc làm của lao động trí thức ở Việt Nam phân tích thực trạng lao động trí thức, việc làm của lao động trí thức ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong phát triển đội ngũ này. | 46 Thông tin Khoa học xã hội số Lao động trí thức và việc làm của lao động trí thức ở Việt Nam Nguyễn Quang Tuấn Tóm tắt Ở Việt Nam lao động trí thức chiếm một tỷ lệ tương đối lớn trong khu vực kinh tế nhà nước tuy nhiên đang có xu hướng giảm dần và thay vào đó lao động trí thức làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân đang có xu hướng tăng lên đặc biệt là ở vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ. Dựa vào nguồn số liệu Điều tra Lao động việc làm năm 2016 và 2019 của Tổng cục Thống kê bài viết phân tích thực trạng lao động trí thức việc làm của lao động trí thức ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong phát triển đội ngũ này. Từ khóa Việc làm Trí thức Lao động trí thức Abstract The intellectual labour account for a relatively large proportion in the State-owned economic sector however it tends to decrease gradually and instead the intellectual labour working in the private economic sector tend to increase especially in the Red River Delta and Southeast in Vietnam. Based on the Vietnam Labour Force Survey Data in 2016 and 2019 of the General Statistics Office of Vietnam this paper analyses the situation of current intellectual labour and employment of intellectual labour in Vietnam and issues in develop this sector. Keywords Employment Intellectual Intellectual labour 1. Đặt vấn đề của phát triển đội ngũ trí thức Xây dựng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. tầm trí tuệ của dân tộc sức mạnh của đất Ở nước khác như thế ở Việt Nam càng như nước nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng thế 1. Vào tháng 7 2008 Ban Chấp hành và chất lượng hoạt động của hệ thống chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa trị. Ðầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu X đã thông qua Nghị quyết số 27-NQ TW tư cho phát triển bền vững . Trong bối cảnh về Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ toàn cầu hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất tế đội ngũ trí thức càng trở nên

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.