Mẫu Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Mẫu "Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình" hay còn gọi là bản kiểm điểm tự soi tự sửa theo nghị quyết Trung Ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng được là mẫu bản kiểm điểm của cá nhân. Trình bày về những thiếu sót của cá nhân như phê bình về suy thoái tư tưởng đạo đức, về xây dựng đội ngũ cán bộ . Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây. | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ngày .tháng .năm . BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH Theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng đảng Họ và tên . Ngày tháng năm sinh . Chức vụ đơn vị công tác . - Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay Chỉ thị Kế hoạch của Bộ Chính trị và tài liệu của Bộ Chính trị Kế hoạch số -KH TU ngày của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. - Thực hiện Kế hoạch số 19- KH HU ngày . của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI . Tôi xin tự kiểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI với các nội dung cụ thể như sau 1- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. a Trách nhiệm đề xuất kiến nghị với Ban Thường vụ Huyện uỷ và tham gia cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng đường lối quan điểm của Đảng giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng. Trách nhiệm lãnh đạo việc nghiên cứu quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Đảng chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng xây dựng hệ thống chính trị chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát đội ngũ cán bộ đảng viên thực hiện Luật cán bộ công chức và Quy định về những điều Đảng viên không được làm ở lĩnh vực địa bàn được phân công phụ trách. Trách nhiệm tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống tham nhũng lãng phí quan liêu và thực hành tiết kiệm ở đơn vị địa bàn được phân công phụ trách. Trách nhiệm để cơ quan đơn vị địa phương lĩnh vực do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết tham nhũng buôn lậu lãng phí thất thoát tài sản và các tiêu cực khác. Trách nhiệm đối với những sai phạm khác của tổ chức và cán bộ dưới quyền quản lý trực tiếp. b Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình - Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh Điều lệ các nghị quyết quy định của Đảng pháp luật chính sách của Nhà nước thái độ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.