Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam" được nghiên cứu với mục tiêu hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp bền vững; Phân tích thực trạng về phát triển nông nghiệp huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam; Nghiên cứu một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam. | 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ MAI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Ở HUYỆN ĐIỆN BÀN - TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành Kinh tế phát triển Mã số TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2011 2 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học PGS. TS Lê Thế Giới Phản biện 1 . Bùi Quang Bình Phản biện 2 TS. Đoàn Hồng Lê Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kinh tế phát triển họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 29 tháng 10 năm 2011 Có thể tìm hiểu luận văn tại - Trung tâm Thông tin - Học liệu Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng 3 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nông nghiệp huyện Điện Bàn những năm qua có những bước phát triển khá rõ nét. Các nông sản đã được đa dạng hóa năng suất chất lượng được nâng cao và sản xuất hướng vào những sản phẩm có giá trị kinh tế bước đầu đã hình thành vùng sản xuất phù hợp với đặc điểm từng địa phương tạo nên khối lượng hàng hóa đáp ứng được yêu cầu của thị trường làm cơ sở định hướng cho việc phát triển nông nghiệp của tỉnh trong những năm tới. Bên cạnh những thành tựu đạt được thì nông nghiệp của huyện vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại cần giải quyết như sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu quỹ đất ngày càng thu hẹp nhưng lại chưa khai thác hết lợi thế trong sản xuất chưa chú trọng đến bảo vệ môi trường đời sống một bộ phận dân cư sống bằng nghề nông còn thấp. Vì vậy tôi chọn đề tài Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam nhằm tìm ra những giải pháp tối ưu đưa nông nghiệp của huyện phát triển bền vững đúng với tiềm năng của nó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp bền vững. - Phân tích thực trạng về phát triển nông nghiệp huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam. - Nghiên cứu một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam. 4 3. Đối

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.