Phát triển mô hình Streeter - Phelps dự đoán chất lượng nước khu vực thượng nguồn sông Nhuệ chịu tác động của một số nguồn thải

Bài viết Phát triển mô hình Streeter - Phelps dự đoán chất lượng nước khu vực thượng nguồn sông Nhuệ chịu tác động của một số nguồn thải bước đầu phát triển mô hình đơn giản dự đoán chất lượng nước sông và xác định ảnh hưởng của các nguồn thải tới chất lượng thủy vực. Mô hình tính toán dựa vào phương trình cơ bản Streeter - Phelps. | KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH STREETER - PHELPS DỰ ĐOÁN CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHU VỰC THƯỢNG NGUỒN SÔNG NHUỆ CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NGUỒN THẢI Nguyễn Thị Ngọc Ánh1 Lê Huy Hàm1 3 Nguyễn Thị Lan Nguyễn Đình Quang 2 Hoàng Thị Thu Hương TÓM TẮT Sông Nhuệ chảy trên địa bàn Hà Nội thuộc một trong những lưu vực sông ô nhiễm trọng điểm ở Việt Nam. Do ảnh hưởng của đô thị hóa và sự gia tăng hoạt động nông nghiệp khu vực ven đô chất lượng nước sông ngày càng suy giảm nghiêm trọng. Nghiên cứu đã bước đầu phát triển mô hình đơn giản dự đoán chất lượng nước sông và xác định ảnh hưởng của các nguồn thải tới chất lượng thủy vực. Mô hình tính toán dựa vào phương trình cơ bản Streeter - Phelps. Kết quả nghiên cứu cho thấy nước thải sinh hoạt và nước thải từ các trang trại chăn nuôi là những nguồn thải quan trọng nhất ảnh hưởng tới chất lượng nước sông Nhuệ và dòng sông hiện tại có khả năng tự làm sạch thấp. Đánh giá diễn biến DO cho giá trị kiểm định χ2 0 48 thể hiện mô hình có độ tin cậy cao. Vận tốc dòng chảy độ sâu mực nước là những thông số nhạy với mô hình. Mô hình đã xây dựng thích hợp để xác định các nguồn thải chính và đánh giá khả năng tự làm sạch của dòng sông sau khi đã tiếp nhận nguồn thải. Việc ứng dụng mô hình cho phép đề xuất những giải pháp hiệu quả để bảo vệ và phục hồi chất lượng dòng sông. Từ khóa Chất lượng nước sông khả năng tự làm sạch phương trình Streeter - Phelps. Nhận bài 19 4 2022 Sửa chữa 10 5 2022 Duyệt đăng 15 5 2022. 1. Đặt vấn đề 1925 và tiếp tục cho thấy hiệu quả đến ngày nay. Các tác giả đã xây dựng mối quan hệ giữa sự phân hủy chất Hàm lượng ôxy hòa tan trong nước DO là một thải hữu cơ và DO của sông phát triển mô hình sụt trong những thông số quan trọng để biểu diễn chất giảm ôxy hòa tan cổ điển. Trong quá trình ứng dụng lượng nước của dòng chảy. Các quá trình chính ảnh các điều chỉnh và mở rộng của mô hình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.