Đề xuất các giải pháp cắt giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường không khí từ kinh nghiệm của một số quốc gia

Bài viết Đề xuất các giải pháp cắt giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường không khí từ kinh nghiệm của một số quốc gia trình bày kinh nghiệm của một số quốc gia trong lĩnh vực cắt giảm khí thải các chất ô nhiễm vào không khí. | TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẮT GIẢM LƯỢNG KHÍ THẢI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TỪ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA Nguyễn Phương Ngọc 1 1. Đặt vấn đề chất lượng không khí. Vấn đề này không chỉ cần nghiên cứu ở phạm vi lĩnh vực BVMT mà còn là điều kiện để Theo đánh giá của Liên hợp quốc và dự đoán của giới khoa học biến đổi khí hậu BĐKH đang gây nên chính quyền xây dựng các chính sách riêng cho từng những thiên tai thảm họa chưa từng có tiền lệ trên khu vực. Đồng thời cần nghiên cứu các kinh nghiệm khắp thế giới nhiệt độ bình quân trên thế giới có thể của nước ngoài trong lĩnh vực cắt giảm khí thải vào sẽ vượt mốc 1 5 C trong hai thập kỷ tới. Theo cảnh báo môi trường. này nếu các Chính phủ trên thế giới không hành động 2. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong lĩnh quyết liệt nhằm cắt giảm mức khí thải ngay lập tức thì vực cắt giảm khí thải các chất ô nhiễm vào không khí phần lớn Trái đất sẽ hứng chịu thảm họa khí hậu trong tương lai không xa. Xu hướng chính hiện nay là cần . Cộng hòa Áo sử dụng các biện pháp hỗ trợ từ Nhà nước trong việc Trong năm 2018 giá trị tài trợ cho các dự án về môi quản lý thiên nhiên và BVMT. Năm 2018 chi tiêu quốc trường ở Áo lên tới 135 2 triệu Euro tăng so với năm gia cho việc BVMT tại các nước quốc gia là thành viên 2017 là 12 9 triệu euro 12 . Các dự án môi trường đầu Châu Âu EU lên tới 297 tỷ Euro trong đó các nước tư năm 2018 đã tạo ra việc làm tăng 6 2 nghìn EU đầu tư 64 tỷ Euro chiếm 21 tổng chi tiêu cho môi người so với năm 2017 . Trong năm 2017 khối lượng trường vào các hoạt động để BVMT 4 . chi tiêu công về cắt giảm khí thải vào khí quyển và các Chính sách về vấn đề cắt giảm khí thải các chất ô vấn đề BĐKH lên tới 2 294 triệu euro. nhiễm vào khí quyển của các nước thành viên EU được Các quy định pháp lý được thực hiện trên cơ sở Luật xây dựng dựa trên các cơ sở sau 1 Về tiêu chuẩn chất Liên Bang nêu rõ nghĩa vụ quốc gia về việc giảm thiểu lượng môi trường không khí được quy định trong văn phát thải

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.