Hiệu quả sử dụng các kênh truyền thông tại doanh nghiệp lữ hành - thành phố Đà Lạt

Bài viết Hiệu quả sử dụng các kênh truyền thông tại doanh nghiệp lữ hành - thành phố Đà Lạt đánh giá mức độ hiệu quả các kênh truyền thông của 50% doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ lữ hành tại thành phố Đà Lạt thông qua các phương pháp điều tra xã hội học. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính hiệu quả của các kênh truyền thông đạt mức độ từ hiệu quả đến vô cùng hiệu quả, tuy nhiên, mức độ hiệu quả giữa các kênh truyền thông vẫn còn chưa đồng đều. | KINH TẾ - XÃ HỘI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG TẠI DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT EFFECTIVENESS OF COMMUNICATION CHANNELS AT TRAVEL AGENCIES - DA LAT CITY Đặng Thị Thu Hường Đỗ Thị Thùy Trang Khoa Quản trị kinh doanh - Du lịch - Quan hệ công chúng Trường Đại học Yersin Đà Lạt Đến Tòa soạn ngày 12 06 2021 chấp nhận đăng ngày 25 06 2021 Tóm tắt Bài báo đánh giá mức độ hiệu quả các kênh truyền thông của 50 doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ lữ hành tại thành phố Đà Lạt thông qua các phương pháp điều tra xã hội học. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính hiệu quả của các kênh truyền thông đạt mức độ từ hiệu quả đến vô cùng hiệu quả tuy nhiên mức độ hiệu quả giữa các kênh truyền thông vẫn còn chưa đồng đều. Từ kết quả này nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các kênh truyền thông tại doanh nghiệp lữ hành nơi đây. Từ khóa Kênh truyền thông truyền thông trực tiếp truyền thông gián tiếp. Abstract The study aims at evaluating the effectiveness of communication channels used by 50 of tour operators in Da Lat city through sociological research methods. It is found that the mentioned effectiveness ranges from effective to extremely effective however the level of effectiveness among communication channels is still uneven. Consequently several recommendations to improve the efficiency of using communication channels at tour operators are proposed by this research. Keywords Communication channels direct communication indirect communication. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ nghi để duy trì tính cạnh tranh của mình. Trước tình hình này doanh nghiệp cần nhận Không chỉ riêng Việt Nam mà ngay cả với các thức rõ về vai trò của khách hàng đối với sự nước phát triển trên thế giới du lịch đã và tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Khách đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Du hàng là một trong những yếu tố quyết định sự lịch không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho sống còn của doanh nghiệp họ là người trực nền kinh tế tạo việc làm phát triển cơ sở vật tiếp sử .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    84    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.