Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất trồng lúa vùng đồng bằng sông Hồng

Bài viết Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất trồng lúa vùng đồng bằng sông Hồng tập trung chủ yếu đánh giá hiện trạng và biến động diện tích, năng suất, mức độ thâm canh và hiệu quả kinh tế của các kiểu hình sử dụng đất lúa tại đồng bằng Sông Hồng. | HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT TRỒNG LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Nguyễn Thị Hằng Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa Tóm tắt Nghiên cứu này tập trung chủ yếu đánh giá hiện trạng và biến động diện tích năng suất mức độ thâm canh và hiệu quả kinh tế của các kiểu hình sử dụng đất lúa tại đồng bằng Sông Hồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính đến năm 2020 diện tích đất trồng lúa toàn vùng đồng bằng Sông Hồng là ha trong đó diện tích đất chuyên trồng lúa nước là ha chiếm 14 32 diện tích đất trồng lúa của cả nước. Trong giai đoạn 2014 - 2020 diện tích đất trồng lúa vùng đồng bằng Sông Hồng giảm ha bình quân giảm 86 ha năm. Việc tích tụ đất tại Hà Nội mới được khoảng 78 - 80 trên tổng số diện tích đất lúa Thái Bình tích tụ được 28 - 30 và Hải Dương là 89 - 90 diện tích đất lúa. Hiệu quả kinh tế sử dụng đất trồng lúa đã được nâng cao rõ rệt sau khi chuyển đổi loại hình sử dụng. Cụ thể theo nghiên cứu kiểu sử dụng đất 2 lúa - 1 màu 1 lúa - 1 cá cho giá trị gia tăng cao đi đôi với thu hút nhiều nhân công lao động. Từ khóa Biến động đất lúa Đất trồng lúa Đồng bằng Sông Hồng Hiệu quả kinh tế Tích tụ đất. Abstract Current status and solutions to improve the efficiency of land use for rice cultivation in the Red River delta This study mainly focuses on assessing the current status and changes in the area productivity level of cultivation and economic efficiency of different types of rice land use in the Red River Delta. Research results show that by 2020 the area of rice cultivation in the Red River delta region is 560 812 ha of which the area dedicated to wet rice cultivation is 522 340 ha accounting for of the country s rice area. Country. In the period 2014 - 2020 the area of rice cultivation in the Red River Delta decreased by 38 058 hectares on average by 5 hectares per year. The accumulation of land in Hanoi is only about 78 - 80 of the total rice area Thai Binh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
248    383    11    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.