Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp phát triển các dịch vụ phi hàng không tại sân bay Đồng Hới

Luận văn "Giải pháp phát triển các dịch vụ phi hàng không tại sân bay Đồng Hới" trình bày cơ sở lý luận về dịch vụ và phát triển dịch vụ kinh doanh phi hàng không; phân tích thực trạng phát triển dịch vụ kinh doanh phi hàng không tại sân bay Đồng Hới; giải pháp phát triển các dịch vụ phi hàng không tại sân bay Đồng Hới. | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN QUANG TRƢỜNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ PHI HÀNG KHÔNG TẠI SÂN BAY ĐỒNG HỚI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số Đà Nẵng - 2019 Công trình đƣợc hoàn thành tại TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH TS. Võ Quang Trí Phản biện 1 . PHẠM THỊ LAN HƢƠNG Phản biện 2 GS. TRẦN TỰ LỰC Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Trƣờng Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 9 năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại - Trung tâm Thông tin - Học liệu Đại học Đà Nẵng - Thƣ viện trƣờng Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cho đến nay đã có rất nhiều nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau về cảng hàng không sân bay Đồng Hới tuy nhiên chƣa có tác giả nào thực hiện nghiên cứu dịch vụ và phát triển dịch vụ kinh doanh phi hàng không tại đây. Hầu hết các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào dịch vụ chăm sóc khách hàng nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng hay phát triển dịch vụ cảng hàng không. Với mong muốn hiểu đƣợc những đánh giá của khách hàng về những giá trị mà dịch vụ phi hàng không mang lại đồng thời có cơ sở đề xuất những giải pháp phù hợp cho việc phát triển dịch vụ phi hàng không tại địa phƣơng trong thời gian tới em chọn đề tài Giải pháp phát triển các dịch vụ phi hàng không tại sân bay Đồng Hới làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến ảnh hƣởng đến thói quen sử dụng các dịch vụ phi hàng không đánh giá tổng quan về các mặt đã đạt đƣợc và các mặt còn yếu kém về công tác quản lý chất lƣợng và thực hiện tiêu chuẩn chất lƣợng dịch vụ phi hàng không nghiên cứu hƣớng đến đề xuất một số hàm ý cho các nhà quản lý trong việc phát triển các dịch vụ phi hàng không tại sân bay Đồng Hới nhằm góp phần gia tăng sự hài lòng của khách hàng và thu hút khách hàng sử dụng các dịch vụ này trong thời gian tới. Mục tiêu cụ thể -

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.