Thực trạng giáo dục Việt Nam và con đường hướng tới giáo dục thực chất

Bài viết "Thực trạng giáo dục Việt Nam và con đường hướng tới giáo dục thực chất" nhằm điểm lại thực trạng và đưa ra một số giải pháp góp phần xác định và nâng cao hiệu quả của giáo dục thực chất hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo! | THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ CON ĐƯỜNG HƯỚNG TỚI GIÁO DỤC THỰC CHẤT . Vũ Công Hảo 1 Tóm tắt Giáo dục Việt Nam những năm qua còn nhiều tồn tại hạn chế cần khắc phục. Để có được một nền giáo dục thực chất có khả năng cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển của đất nước thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập rất cần sự chung sức đồng lòng triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp căn bản của các cấp ngành và toàn xã hội đặc biệt của chính ngành giáo dục và đào tạo. Bài viết điểm lại thực trạng và đưa ra một số giải pháp góp phần xác định và nâng cao hiệu quả của giáo dục thực chất hiện nay. Từ khóa Giáo dục Việt Nam chất lượng đào tạo thực chất. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục là quốc sách hàng đầu nghề giáo dục là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý là máy cái trong việc đào tạo sản sinh ra nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Sự nhấn mạnh vai trò quan trọng này của ngành giáo dục sự nghiệp giáo dục đội ngũ những người làm công tác giáo dục đã được Đảng Nhà nước đặt ra từ lâu và trên thực tế suốt những năm chiến tranh và đầu thời kì hòa bình ngành giáo dục cơ bản đã đảm đương và hoàn thành được sứ mệnh nhiệm vụ của mình. Nhưng giáo dục không chỉ cần ổn định song hành cùng tốc độ phát triển của kinh tế văn hóa xã hội mà còn cần có chiều sâu có tầm chiến lược dài lâu vừa kịp thời học hỏi tiếp nhận những thành tựu tiến bộ của nhân loại vừa kiên định giữ gìn bản sắc phát huy nội lực tự thân. Sự vận động thay đổi của giáo dục nước nhà mấy chục năm qua rất đáng ghi nhận nhưng cũng còn nhiều tồn tại hạn chế. Để có thể học thật thi thật nhân tài thật như Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu để hướng tới một nền giáo dục thực chất và tiên tiến đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng ngành giáo dục những người đang làm công tác giáo dục cần nhìn thẳng vào những tồn tại hạn chế bất cập trước đó không phải để tranh cãi qui trách nhiệm đổ tội mà là để xây dựng một

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
204    97    3    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.