Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2020-2021 - Trường THPT Hùng Vương, Quảng Nam (Mã đề 111)

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo "Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2020-2021 - Trường THPT Hùng Vương, Quảng Nam (Mã đề 111)" để có thêm tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Chúc các bạn thi tốt! | SỞ GIÁO DỤC amp ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG MÔN TOÁN LỚP 11 Thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề Họ tên học sinh .Lớp .SBD . MÃ ĐỀ 111 A. TRẮC NGHIỆM 5 0 điểm Câu 1 Chu kỳ của hàm số y tan x là A. 2 . B. . C. 1. D. . 2 Câu 2 Tập xác định của hàm số y cot x là A. k 2 k . B. k k . 2 2 C. k k . D. 2k k . Câu 3 Hàm số y sin x nhận giá trị âm khi A. x 0 . B. x 0 . C. x 0 2 . D. x 2 . Câu 4 Phương trình lượng giác 3 tan x 3 0 có hai họ nghiệm là x k 2 x k 2 k Z với 0 . Khi đó bằng 2 2 A. . B. . C. 4 . D. 2 . Câu 5 Phương trình sin x 3 cos x 1 có nghiệm là x 2 k 2 x 3 k 2 A. k . B. k . x 7 k 2 x 7 k 2 6 6 x k 2 x 2 k 2 C. k . D. k . x 5 k 2 x 7 k 6 6 Câu 6 Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường khác nhau từ thành phố B đến thành phố C có 5 con đường khác nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố C mà phải đi qua thành phố B A. 3. B. 8. C. 15. D. 5. Câu 7 Từ các chữ số 1 2 3 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau . B. 12. C. 6. D. 20. Câu 8 Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số khác nhau A. 216. B. 144. C. 180. D. 156. Câu 9. Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh bất kì từ một lớp học có 38 học sinh 2 D. C38 . 38 2 2 A. 2 . B. A 38 . C. 38 . Câu 10. Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến theo véc tơ BA T BA biến A. B thành C. B. C thành D. C. C thành B. D. A thành D. Câu 11. Trong mặt phẳng Oxy cho ABC có A 2 4 B 5 1 C 1 2 . Phép tịnh tiến theo véc tơ BC T BC biến ABC thành A B C . Tọa độ trọng tâm của A B C là A. 4 2 . B. 4 2 . C. 4 2 . D. 4 2 . Câu phép quay Q O biến điểm M thành M . Khẳng định nào sau đây đúng A. OM OM và OM OM . B. OM OM và OM OM . . C. OM OM và MOM . D. OM OM và MOM Câu 13. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M 1 1 . Hỏi các điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép quay tâm O góc quay 45 A. M 0 1 . B. M 1 0 . C. M 2 0 . D. M 0 2 . Câu 14. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho điểm M 2 0

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    70    1    01-12-2023
291    34    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.