Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2021 - Trường THPT Phan Ngọc Hiển (Mã đề 123)

Mời các em tham khảo "Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2021 - Trường THPT Phan Ngọc Hiển (Mã đề 123)" nhằm giúp đánh giá năng lực, kiến thức của học sinh, từ đó có các phương pháp, định hướng học tập phù hợp, nâng cao kiến thức cho các em. | Trang 1 3 - Mã đề 123 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM 2021 TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN MÔN TOÁN 11 Thời gian làm bài 90 phút Đề có 3 trang Mã đề 123 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 6 điểm r Câu 1 Cho v - 1 5 và M 4 2 . Biết M là ảnh của M qua phép tịnh tiến Tvr . Khi đó A. M - 4 10 . B. M 3 7 . C. M 5 - 3 . D. M 3 - 7 . r Câu 2 Trong mặt phẳng Oxy cho v 2 - 1 và điểm M - 3 2 . Tìm ảnh của điểm M qua phép r tịnh tiến v . A. M 1 - 1 . B. M 5 3 . C. M 1 1 . D. M - 1 1 . Câu 3 Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A - 3 0 . Phép quay Q O - 90 biến điểm A thành điểm 0 A. A 0 3 . B. A - 3 0 . C. A 0 - 3 . D. A 3 0 . Câu 4 Cho sáu chữ số 4 5 6 7 8 9 . số các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau lập thành từ 6 chữ số đó A. 216 . B. 60 . C. 120 . D. 256 . Câu 5 Có 3 học sinh nữ và 2 học sinh muốn sắp xếp vào một bàn dài có 5 ghế ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để 2 học sinh nam ngồi kề nhau. A. 28. B. 58. C. 42. D. 48. 2 Câu 6 Phương trình lượng giác cos x 2cos x - 3 0 có nghiệm là p A. x k2p k Î . B. x 0 . C. x k2p k Î . D. Vô nghiệm. 2 Câu 7 Tập xác định của hàm số y tan 2 x là A. D k k . B. D k k . 4 2 C. D k k . D. D k k . 2 4 2 Câu 8 Nghiệm của phương trình sin x 3 cos x 2 là p 5p p 5p A. x - k2p x k2p k Î . B. x - k2p x - k2p k Î . 12 12 4 4 p 2p p 3p C. x k2p x k2p k Î . D. x - k2p x k2p k Î . 3 3 4 4 Câu 9 Khẳng định nào sau đây sai A. y cot x là hàm lẻ. B. y cos x là hàm lẻ. C. y tan x là hàm lẻ. D. y sin x là hàm lẻ. Câu 10 Trong mặt phẳng Oxy tìm ảnh của đường thẳng d 3x 2y 6 0 qua phép tịnh tiến r theo vectơ v 3 1 . A. d x y 7 0. B. d x y 1 0. C. d 2x y 10 0. D. d 3x 2y 1 0. Câu 11 Trong mặt phẳng Oxy tìm ảnh của đường thẳng d 5x 3y 15 0 qua phép quay Q O 90 . 0 A. d 3x 5y 5 0. B. d 3x y 5 0. C. d x y 15 0. D. d 3x 5y 15 0. Trang 2 3 - Mã đề 123 Câu 12 A10k 720 thì k có giá trị là A. 4 . B. 5. C. 3. D. 2. 2 Câu 13 Nghiêm của phương trình sin x sin x - 2 0 là p p p A. x kp k Î . B. x k2p k Î . C. x kp k Î . D. x - k2p k Î . 2 2 2 Câu 14 Từ thành

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.