Bài giảng Đại số lớp 9 - Tiết 9: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (Tiếp)

Bài giảng "Đại số lớp 9 - Tiết 9: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (Tiếp)" là tư liệu tham khảo giúp giáo viên chuẩn bị bài giảng trước khi lên lớp, cũng như giúp học sinh nắm vững kiến thức về khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu, vận dụng kiến thức được học để giải quyết các bài tập đơn giản. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng tại đây. | KIỂM TRA BÀI CŨ 1 Đơn giản căn thức 2 sau 49 5 2 Thực hiện tính 3 1 3 1 3 Điền tiếp vào chỗ chấm . . . để có phép biến đổi đúng 3 3 7 . . . . . . 2 7 2 7 . . . . . . . Tiết 10 BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI TIẾP 1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn Ta có 22 2 2 2 2 49 49 72 7 2 7 Nhận xét mẫu biểTa nói Phép bi u thức trong ến đổi đã làm Mất căn ban đầu và sau khi bi ến mẫu hay còn g ọi là Khử mẫu của đổi biểu thức trong căn 1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn Bài tập Khử mẫu của biểu thức lấy căn sau 3 2x 2 6a a Với gt 0 b Với gt 0 5 3y 7 7b Hoạt động nhóm 3 phút 1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn T ổng quát Với các biểu thức A B mà 0 và B 0 ta cú A AB B B Lưu ý khử mẫu Biến đổi để mẫu thành bình phương của biểu thức Khai phương mẫu và đưa ra ngoài căn 1 Khử mẫu của biểu thức lấy căn sau 4 3 3 Với a gt 0 a c Hoạt động nhóm 5 b 125 2a 3 3 phút Bài tập Khử mẫu của biểu thức lấy căn sau 3a 1 1 Với a gt 0 a Với a gt 0 b 27 a a2 Lưu ý khi khử mẫu Thu gọn biểu thức trong căn nếu có Biến đổi để mẫu thành bình phương của biểu thức Khai phương mẫu và đưa ra ngoài căn 2. Trục căn thức ở mẫu Ta có 3 3 7 3 7 3 7 2 7 2 7 7 2 7 14 14 NhTa nói Phép bi ận xét mẫu biểếu th n đứ ổci trên ban đã làm đ M ầu và sau khi bi ất căn ến ởđ m ẫu còn gọi là Trục căn ở mẫu ổi của biểu thức 2. Trục căn thức ở mẫu Bài tập Trục căn thức ở mẫu của biểu thức oài ng sau 7 2 4 Dãy a 3 5 3 1 7 3 2 5 3 b 7 3 2 1 5 2 Dãy tro ng Hoạt động nhóm 4 phút Các biểu thức liên hợp của Lưu ý nhau chỉ khác nhau về dấu A B Là liên hợp của _ A B Và ngược lại _ B A B Là liên hợp của A Và ngược lại A Là liên hợp của A Khi trục căn thức trường hợp đơn giản ta chú ý nhân với liên hợp của nó 2. Trục căn thức ở mẫu Tổng quát a Với các biểu thức A B mà B gt 0 ta cú A A B B B B2 b Với các biểu thức A B C mà A 0 A ta c ú C C A B A B A B2 c Với các biểu thức A B C mà A 0 B 0 Và A B ta cú C C A B A B A B 2 Trục căn thức ở mẫu Dãy trong Dãy ngoài Hoạt động nhóm 5 2 Với b gt 0 5 phút 3 8 b 5 2a Với a 0 a 1

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    341    1    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.