Tiểu luận Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975

Tiểu luận Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam "Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975" được thực hiện với nội dung chính gồm 2 chương. Chương 1: Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975; Chương 2: Đảng Cộng sản Việt Nam "Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mời các bạn cùng tham khảo. | lOMoARcPSD 16911414 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI CS II KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TIỂU LUẬN HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG CỘNG SẢN LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 1954 1975 V ệ Nguyễn Thị Thanh Trà V 1953401010770 256 Khoa Quản trị kinh doanh TP. HỒ CHÍ MINH 2021 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy Ntkphuong205@ lOMoARcPSD 16911414 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN - Về hình thức . . . . . . - Mở đầu . . . . . . - Nội dung . . . . . . - Kết luận . . . . . Tổng Đ ểm s Đ ểm bằng chữ đ ểm Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2 Kí và ghi rõ họ tên Kí và ghi rõ họ tên Downloaded by Nguynhavy Ha Vy Ntkphuong205@ lOMoARcPSD 16911414 MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 C ươ g 1 HOÀN CẢNH LỊCH SỬ DẪN ĐẾN CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ 1954 1975 . 2 . Tình hình thế giới nữa cu i thế kỷ XX . 2 . Tình hình Việt Nam nửa cu i thế kỷ XX . 3 . Chủ rươ g ủ Đảng . 4 Chươ g 2 ĐẢNG CỘNG SẢN LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC . 6 . Th c hiệ đồng thời hai chiế lược cách mạ g r g đ ều kiện nử ước có hòa bình 1954 1965 . 6 . Khôi phục kinh tế cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng tiến tới thế tiến công 1954 1960 . 6 . Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc phát triển thế tiến công của cách mạng miền Nam 1961 1965 . 9 . Th c hiệ đồng thời hai chiế lược cách mạng trong b i cảnh cả ước có chiến tranh . 12 . Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng . 12 . Xây dựng hậu phương chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc giữ vững thế chiến lược tiến công đánh bại chiến lược Chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ 1965-1968 . . 12 . Khôi phục kinh tế bảo vệ miền Bắc đẩy mạnh cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc 1969-1975 . 15 . Ý g ĩ lịch sử và bài học kinh nghiệm . 19 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ . 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 23 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy Ntkphuong205@ lOMoARcPSD 16911414 1 MỞ ĐẦU Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    256    5    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.