Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 4: Kết quả nghiên cứu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: phân tích thống kê mô tả; phân tích nhân tố (EFA- Exploratory Factor Analysis); kiểm định Cronbach’s Alpha; mô hình nghiên cứu tổng quát; phân tích tương quan hệ số Pearson; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | Chƣơng 4 Kết quả nghiên cứu Phân tích thống kê mô tả Phân tích nhân tố EFA- Exploratory Factor Analysis Kiểm định Cronbach s Alpha Mô hình nghiên cứu tổng quát Phân tích tƣơng quan hệ số Pearson Phân tích hồi quy Regression Phân tích phƣơng sai ANOVA ANOVA Analysis of Variance Đo lƣờng mức độ hài lòng của khách hàng Phân tích thống kê mô tả Thời gian sử dụng dịch vụ của khách hàng tại VCB Phân tích thống kê mô tả Số Ngân hàng giao dịch của khách hàng Phân tích thống kê mô tả Sản phẩm dịch vụ đang sử dụng Bƣớc 1 Gom nhóm Thành q3 Vào Data Define Multiple Response Sets Phân tích thống kê mô tả Sản phẩm dịch vụ đang sử dụng Bƣớc 2 Chạy bảng thống kê Vào Analyze Tables Custom Tables 1. Click vào q3 kéo thả qua Rows 2. Click vào Summary Statistics chọn 2 hàm Count Column 1 Responses 3. Click vào Categories and Totals. Chọn hàm Totals Cuối cùng bấm OK 2 3 Phân tích thống kê mô tả Sản phẩm dịch vụ đang sử dụng Phân tích thống kê mô tả Sản phẩm dịch vụ đang sử dụng Phân tích thống kê mô tả Tiêu chí mong đợi nhất của khách hàng khi giao dịch với ngân hàng Bƣớc 1 Gom nhóm Thành q4 theo tiêu chí mong đợi nhất 1 Vào Data Define Multiple Response Sets Phân tích thống kê mô tả Tiêu chí mong đợi nhất của khách hàng khi giao dịch với ngân hàng Bƣớc 2 Chạy bảng thống kê Vào Analyze Tables Custom Tables 1. Click vào q4 kéo thả qua Rows 2. Click vào Summary Statistics chọn 2 hàm Count Column N 3. Click vào Categories and Totals. 1 Chọn hàm Totals Cuối cùng bấm OK 2 3 Phân tích thống kê mô tả Tiêu chí mong đợi nhất của khách hàng khi giao dịch với ngân hàng Phân tích thống kê mô tả Tiêu chí mong đợi nhất của khách hàng khi giao dịch với ngân hàng Phân tích thống kê mô tả Các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ Cách làm Analyze Descriptive Statistics Descriptives Phân tích thống kê mô tả .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
153    41    1    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.