Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 2: Chế độ thủy nhiệt của nền đường

Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 2: Chế độ thủy nhiệt của nền đường. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: ảnh hưởng của trạng thái ẩm đến sự ổn định cường độ của nền đường; chế độ thủy nhiệt của nền đường; tính toán phân bố ẩm trong thân nền đường; các biện pháp cải thiện chế độ thủy nhiệt của nền đường; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | CHƢƠNG II CHẾ ĐỘ THỦY NHIỆT CỦA NỀN ĐƢỜNG BIÊN SOẠN NGUYỄN VĂN ĐĂNG Email dangcauduongdhkt@ ĐT BỘ MÔN CẦU ĐƢỜNG KHOA XÂY DỰNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG ẢNH HƢỞNG CỦA TRẠNG THÁI ẨM ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CƢỜNG ĐỘ CỦA NỀN ĐƢỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẶC TRƢNG TÍNH TOÁN CỦA ĐẤT NỀN ĐƢỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẶC TRƢNG TÍNH TOÁN CỦA ĐẤT NỀN ĐƢỜNG - Trạng thái ẩm và chặt của đất ảnh hƣởng đến các đặc trƣng vêƦ cƣờng đôƥ vaƦ biến dạng của đất. - Các loại đất có tính dính dẻo bị ảnh hƣởng rất lớn bởi trạng thái ẩm gt càng chứa nhiều thành phần hạt sét thiƦ càng thay đổi nhiều theo đôƥ ẩm ẢNH HƢỞNG CỦA TRẠNG THÁI ẨM ĐẾN CƢỜNG ĐỘ VÀ ĐỘ BIẾN DẠNG CỦA NỀN ĐƢỜNG 5 W Á sét Etn . Wnh Thảo luận Hệ số α β phụ thuộc vào 3 yếu tố nào W Á cát Etn . Wnh Như vậy Đối với một loại đất độ ẩm càng lớn thì cường độ của nó càng giảm và đất biến dạng nhiều. Đối với đất nền đường nói chung độ ẩm tương đối trạng thái ẩm càng lớn thì cường độ của nó càng giảm và đất biến dạng càng nhiều. ẢNH HƢỞNG CỦA TRẠNG THÁI ẨM ĐẾN CƢỜNG ĐỘ VÀ ĐỘ BIẾN DẠNG CỦA NỀN ĐƢỜNG Thông thƣờng Nếu nền đƣờng có đôƥ ẩm tƣơng đối W Wnh 0 5 0 75 thiƦ đất ở trạng thái dẻo cứng. Nếu nền đƣờng có đôƥ ẩm tƣơng đối W Wnh 0 75 1 0 đất chuyển sang trạng thái dẻo mềm vaƦ nhão. Trạng thái của đất càng ẩm thiƦ khaƤ năng bị phaƧ hoại càng lớn vaƦ khaƤ năng biến cứng càng ít. Khi thiết kêƧ ngƣời ta thƣờng tìm các biện pháp giƣ̃ cho trạng thái ẩm W Wnh 0 6 0 65 ẢNH HƢỞNG CỦA TRẠNG THÁI ẨM ĐẾN CƢỜNG ĐỘ VÀ ĐỘ BIẾN DẠNG CỦA NỀN ĐƢỜNG Phụ lục B 22TCN 211-06 Loại đất Các chỉ Độ ẩm tương đối tiêu 0 55 0 60 0 65 0 70 0 75 0 80 0 85 0 90 E Mpa 46 42 40 34 29 25 21 20 60 57 53 50 46 42 40 38 Sét và á sét φ độ 27 24 21 18 15 13 12 11 5 c Mpa 0 038 0 032 0 028 0 023 0 019 0 015 0 013 0

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.