Tài liệu hướng dẫn Xây dựng xã hội học tập

Nội dung của "Tài liệu hướng dẫn Xây dựng xã hội học tập" gồm có Một số vấn đề chung về HTSĐ và xây dựng xã hội học tập; Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng xã hội học tập; Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập; Hướng dẫn đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam; Giới thiệu quy trình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng xã hội học tập. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP Tài liệu lưu hành nội bộ Hà Nội 9 2022 2 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CB Cán bộ CBQL Cán bộ quản lý CC Công chức CDHT Công dân học tập CNTT Công nghệ thông tin GDCQ Giáo dục chính quy GDĐT Giáo dục và đào tạo GDTX Giáo dục thường xuyên HTSĐ Học tập suốt đời NLĐ Người lao động TTGDTX Trung tâm giáo dục thường xuyên TTHTCĐ Trung tâm học tập cộng đồng UBND Ủy ban nhân dân VC Viên chức XHCN Xã hội chủ nghĩa XHHGD Xã hội hóa giáo dục XHHT Xã hội học tập XMC Xóa mù chữ 3 MỞ ĐẦU Giáo dục và đào tạo có sứ mạng nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài là nhân tố quan trọng hàng đầu tạo ra những giá trị hoàn thiện nhân cách con người là nhân tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy GDĐT có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Xã hội học tập là một triết lý giáo dục được coi là chìa khóa cho sự phát triển kinh tế của quốc gia. Ở Việt Nam chủ trương xây dựng và phát triển XHHT được Đảng xác định từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng nhiều hình thức GDCQ và không chính quy thực hiện giáo dục cho mọi người cả nước trở thành một XHHT . Xây dựng XHHT vừa là một nhiệm vụ cấp bách vừa là một yêu cầu chiến lược nhiệm vụ cơ bản lâu dài của nền giáo dục nước nhà quyết định thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa quyết định trong việc biến đổi nền kinh tế Việt Nam thành một nền kinh tế tri thức góp phần đưa xã hội Việt Nam thành một xã hội trí tuệ hiện đại hội nhập kinh tế thế giới. Nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng XHHT là giúp mọi người bất kể độ tuổi nghề nghiệp địa vị xã hội đều thấy cần phải học và học suốt đời xem học tập là một nhu cầu của cuộc sống như cơm ăn áo mặc. XHHT tạo môi trường học tập đáp ứng cao nhất nhu cầu học tập ban đầu và học suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân mọi lứa tuổi trong đó đặc biệt chú ý

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    234    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.