Các mô hình canh tác tiềm năng thích ứng với biến đổi khí hậu: Trường hợp đất gò vùng núi, huyện Tri Tôn, An Giang

Nghiên cứu “Các mô hình canh tác tiềm năng thích ứng với biến đổi khí hậu: Trường hợp đất gò vùng núi, huyện Tri Tôn, An Giang” được thực hiện tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Nghiên cứu đã sử dụng hai nguồn số liệu cơ bản là số liệu thứ cấp thông qua các báo cáo tổng kết của tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh và huyện; số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn lãnh đạo cấp huyện, phỏng vấn sâu và phỏng vấn 30 hộ nông dân đang canh tác nông nghiệp tại vùng nghiên cứu. | Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp Tập 11 Số 3 2022 77-87 CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC TIỀM NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRƯỜNG HỢP ĐẤT GÒ VÙNG NÚI HUYỆN TRI TÔN AN GIANG Đường Huyền Trang Trường Đại học An Giang Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Email dhtrang@ Lịch sử bài báo Ngày nhận 26 7 2021 Ngày nhận chỉnh sửa 06 9 2021 Ngày duyệt đăng 28 11 2021 Tóm tắt Nghiên cứu Các mô hình canh tác tiềm năng thích ứng với biến đổi khí hậu Trường hợp đất gò vùng núi huyện Tri Tôn An Giang được thực hiện tại huyện Tri Tôn tỉnh An Giang. Nghiên cứu đã sử dụng hai nguồn số liệu cơ bản là 1 số liệu thứ cấp thông qua các báo cáo tổng kết của tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh và huyện 2 số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn lãnh đạo cấp huyện phỏng vấn sâu và phỏng vấn 30 hộ nông dân đang canh tác nông nghiệp tại vùng nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến sản xuất nông nghiệp cụ thể Tri Tôn là vùng núi cao sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu như thiếu nước tưới vào mùa khô mưa trái vụ không theo qui luật trước đây điều này dẫn đến nhiều bất lợi trong việc bố trí lịch thời vụ cũng như ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mô hình canh tác hiệu quả và tiềm năng phù hợp với điều kiện sản xuất của vùng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra được các mô hình luân canh lúa và màu đem lại hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với điều kiện vùng nghiên cứu. Cuối cùng các đề xuất vùng canh tác phù hợp cho từng mô hình tiềm năng và theo điều kiện nguồn lực thực tế của nông hộ. Từ khoá Đất đồi núi huyện Tri Tôn mô hình canh tác thích ứng biến đổi khí hậu. DOI https Trích dẫn Đường Huyền Trang. 2022 . Các mô hình canh tác tiềm năng thích ứng với biến đổi khí hậu Trường hợp đất gò vùng núi huyện Tri Tôn An Giang. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 11 3 77-87. 77 Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn POTENTIAL FARMING SYSTEMS WITH ADAPTATION TO .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    90    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.