Công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hòa Bình hiện nay

Bài viết Công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hòa Bình hiện nay trình bày thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hòa Bình; Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hòa Bình. | Công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hòa Bình hiện nay Quách Thị Kiều1 1 Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình. Email quachkieu68@ Nhận ngày 6 tháng 12 năm 2020. Chấp nhận đăng ngày 16 tháng 2 năm 2020. Tóm tắt Hòa Bình là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc có công trình mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia. Trong những năm vừa qua tỉnh Hòa Bình được Đảng và Nhà nước quan tâm tạo điều kiện thực hiện chủ trương chính sách về an sinh xã hội nhằm xóa đói giảm nghèo và công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt được những kết quả đáng khích lệ đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao tuy nhiên việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh còn có những hạn chế bất cập cần có sự đánh giá khách quan kịp thời chính xác. Từ đó việc lãnh đạo chỉ đạo công tác xóa đói giảm nghèo mới đúng đắn đạt hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh. Từ khóa An ninh quốc gia Hòa Bình xóa đói giảm nghèo. Phân loại ngành Xã hội học Abstract Hoa Binh is one of the northern mountainous provinces with construction works and locations of key importance regarding national security. The province has over the past years been paid attention to by the Party and the State which facilitate it with guidelines and policies on social protection of hunger eradication and poverty alleviation that has achieved encouraging results improving both the material and non-material aspects of life of the people. However activities of hunger eradication and poverty reduction in the province are still faced with limitations and discrepancies and has arisen the need to make objective timely and accurate assessments. That will result in the proper and effective leadership and direction of the work of hunger eradication and poverty reduction to contribute to ensuring national security in the province. Keywords National security Hoa Binh hunger eradication and poverty reduction. Subject classification Sociology 30 Quách Thị Kiều 1. Mở đầu tuyên truyền về

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
87    438    5    01-12-2023
61    52    1    01-12-2023
6    65    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.