Ebook Human resource management (13th edition): Part 2 - Robert l. Mathis, John H. Jackson

Ebook Human resource management (13th edition): Part 2 includes chapters: Chapter 11: total rewards and compensation; chapter 12: incentive plans and executive compensation; chapter 13: managing employee benefits; appendix A: human resource certification institute: PHR and SPHR test specifications; appendix B: HR management resources; appendix C: major federal equal employment opportunity laws and regulations; appendix D: uniform guidelines on employee selection; appendix E: EEO enforcement; appendix F: preemployment Inquiries; appendix G: sample Hr-Related Job Descriptions. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.