Ebook Information technology auditing and assurance (Third edition): Part 2

Ebook Information technology auditing and assurance (Third edition): Part 2 include of the following content: Chapter 7: Computer-assisted audit tools and techniques; Chapter 8: Data structures and CAATTs for data extraction; Chapter 9: Auditing the revenue cycle; Chapter 10: Auditing the expenditure cycle; Chapter 11: Enterprise resource planning systems; Chapter 12: Business ethics, fraud, and fraud detection. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
389    194    1    20-07-2024
7    85    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.