Ebook Management: Part 1 - Luis R. Gomez-Mejia, David B. Balkin

Ebook Management: Part 1 include all of the following chapter: Chapter 1 management and its evolution; chapter 2 managing in a global environment; chapter 3 managing social responsibility and ethics; chapter 4 managing organizational culture and change; chapter 5 managing the planning process; chapter 6 decision making; chapter 7 strategic management; chapter 8 entrepreneurship and innovation. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.