Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng

Mục tiêu của đề tài "Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng" là hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đánh giá thành tích nhân viên; phân tích thực trạng đánh giá và quy trình đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng; phát hiện những tồn tại và hạn chế của công tác đánh giá nhân viên, qua đó đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác đánh giá thành tích. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    94    3    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.