Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Thực trạng và giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Mục đích nghiên cứu của luận văn "Thực trạng và giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh" nhằm thực trạng thu hút FDI vào các KCN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 – 2021 và đưa ra một số giải pháp giúp Quảng Ninh thu hút FDI vào các khu CN trong giai đoạn 2023-2025. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - - LUẬN VĂN THẠC SĨ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Ngành Quản lý kinh tế NGUYỄN ĐÌNH TÙNG Hà Nội 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Ngành Quản lý kinh tế Mã số 8310110 Họ và tên học viên NGUYỄN ĐÌNH TÙNG Người hướng dẫn khoa học TS. NGUYỄN THỊ VIỆT HOA Hà Nội - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài Thực trạng và giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là đề tài nghiên cứu độc lập của riêng tôi được đưa ra dựa trên cơ sở tìm hiểu phân tích và đánh giá các số liệu tại tỉnh Quảng Ninh. Các số liệu là hoàn toàn trung thực chưa sử dụng ở các công trình nghiên cứu nào khác có nội dung tương đồng nào khác. Quảng Ninh ngày 21 tháng 7 năm 2022 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Đình Tùng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i MỤC LỤC . ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU .v DANH MỤC BẢNG . vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ . vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN . viii LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH .6 . Một số khái niệm về FDI .6 . Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI .6 . Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài .7 . Khu công nghiệp .8 . Sự cần thiết và nội dung của thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công . Sự cần thiết của vốn FDI .9 . Nội dung của thu hút vốn FDI vào khu công nghiệp .10 . Những nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. .11 . Các nhân tố của môi trường quốc tế .11 . Các nhân tố của quốc gia .12 . Một số tiêu chí đánh giá việc thu hút vốn FDI vào khu công nghiệp. .14 . Kinh nghiệm thu hút .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.