Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý Nhà nước về xuất khẩu thuỷ sản tại tỉnh Quảng Ninh

Mục đích nghiên cứu của luận văn "Quản lý Nhà nước về xuất khẩu thuỷ sản tại tỉnh Quảng Ninh" nhằm phân tích thực tiễn về quản lý Nhà nước đối với xuất khẩu thuỷ sản của Quảng Ninh giai đoạn 2017-2021; Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy quản lý Nhà nhà nước về xuất khẩu thuỷ sản của Quảng Ninh giai đoạn 2023-2030. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG - - LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ XUẤT KHẨU THUỶ SẢN TẠI TỈNH QUẢNG NINH NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ NGUYỄN HỮU ĐÔN HÀ NỘI 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG - - LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ XUẤT KHẨU THUỶ SẢN TẠI TỈNH QUẢNG NINH Ngành Quản lý kinh tế Mã số 820385 Họ và tên học viên NGUYỄN HỮU ĐÔN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TRẦN THỊ NGỌC QUYÊN Hà Nội - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả trong Luận văn là trung thực được trích dẫn rõ ràng và chưa công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Quảng Ninh ngày 21 tháng 8 năm 2022 HỌC VIÊN Nguyễn Hữu Đôn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình học Cao học và viết công trình nghiên cứu này tôi đã nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn nhiệt tình của thầy . Trần Thị Ngọc Quyên. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô đã tận tình giảng dạy cho tôi trong thời gian tôi học ở trường giúp tôi có những kiến thức và những bài học thực tế để giúp tôi có thể hoàn thành công việc tốt hơn sau khi tôi ra trường. Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến . Trần Thị Ngọc Quyên người trực tiếp hướng dẫn tôi làm công trình nghiên cứu này. Tôi xin chân thành cảm ơn Cô đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để chỉ bảo tận tình cho tôi giúp tôi hoàn thành công trình nghiên cứu một cách tốt nhất. Mặc dù Tôi đã cố gắng hoàn thiện công trình nghiên cứu nhưng do năng lực còn hạn chế nên công trình nghiên cứu không tránh khỏi những sai sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để công trình nghiên cứu của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn Quảng Ninh ngày 21 tháng 8 năm 2022 HỌC VIÊN Nguyễn Hữu Đôn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU . vi DANH MỤC HÌNH . vii DANH MỤC BẢNG . viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN . ix LỜI MỞ ĐẦU . 1 CHƢƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NN ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU THỦY SẢN . 5 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    91    1    19-07-2024
21    288    2    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.