Đánh giá tình trạng ô nhiễm kháng sinh nhóm Quinolone trong nước mặt và kiểu hình kháng Quinolone của Escherichia coli ở một số kênh rạch tỉnh Long An

Bài viết "Đánh giá tình trạng ô nhiễm kháng sinh nhóm Quinolone trong nước mặt và kiểu hình kháng Quinolone của Escherichia coli ở một số kênh rạch tỉnh Long An" cung cấp một số thông tin chi tiết, là nguồn tham khảo quan trọng nhằm đề xuất các giải pháp quản lí môi trường nước kịp thời và chính xác cho địa bàn tỉnh Long An nói riêng và các khu vực khác nói chung. | TẠP CHÍ KHOA HỌC HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH JOURNAL OF SCIENCE Tập 19 Số 11 2022 1789-1798 Vol. 19 No. 11 2022 1789-1798 ISSN Website https https 2022 2734-9918 Bài báo nghiên cứu 1 ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM KHÁNG SINH NHÓM QUINOLONE TRONG NƯỚC MẶT VÀ KIỂU HÌNH KHÁNG QUINOLONE CỦA Escherichia coli Ở MỘT SỐ KÊNH RẠCH TỈNH LONG AN Lê Hùng Anh1 Lại Minh Trang1 Ngô Thục Trí Nguyên2 Phan Thị Phượng Trang2 1 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam 2 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam Tác giả liên hệ Phan Thị Phượng Trang Email ptptrang@ Ngày nhận bài 21-9-2022 ngày nhận bài sửa 29-9-2022 ngày duyệt đăng 21-11-2022 TÓM TẮT Long An là một tỉnh có nền nông nghiệp chăn nuôi phát triển. Tuy nhiên việc xử lí nước thải chăn nuôi không đúng cách đang làm ô nhiễm nguồn nước mặt ở khu vực này. Một trong những chất gây ô nhiễm đáng chú ý là tồn dư kháng sinh nhóm Quinolone vốn đang được sử dụng rộng rãi trong chăn nuôi. Tồn dư các kháng sinh này trong môi trường nước có thể làm tăng khả năng kháng kháng sinh của các vi khuẩn tồn tại trong nước mặt đặc biệt là Escherichia coli. Trong nghiên cứu này mẫu nước mặt thu nhận tại 5 kênh rạch trên địa bàn huyện Bến Lức tỉnh Long An được phân tích đánh giá về mật độ vi sinh vật chỉ thị tồn dư kháng sinh và vi khuẩn E. coli kháng 4 loại kháng sinh thuộc nhóm Quinolone. Kết quả cho thấy mật độ E. coli ở 3 5 vị trí khảo sát vượt ngưỡng so với quy chuẩn QCVN 08 MT 2015 BTNMT ở mức rất cao từ 4 8 1860 lần. Trong 5 vị trí lấy mẫu có kênh Ấp 2 phát hiện dư lượng kháng sinh Enrofloxacin 3 3 μL L Ciproflocaxin 15 8 μL L Norflocaxin 1 5 μL L và Levofloxacin 1 1 μL L. Kết quả kháng sinh đồ cũng cho thấy phát hiện các chủng E. coli phân lập tại kênh Ấp 2 kháng với 4 loại kháng sinh khảo sát. Nghiên cứu này cung cấp một số thông tin chi tiết là nguồn tham khảo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
173    314    2    20-07-2024
34    86    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.