Bài giảng Triết học (Chương trình Cao học ngành Công nghệ thông tin) - Chương 2: Khái lược về lịch sử triết học phương Đông cổ - trung đại

Bài giảng Triết học (Chương trình Cao học ngành Công nghệ thông tin) - Chương 2: Khái lược về lịch sử triết học phương Đông cổ - trung đại. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: triết học Ấn Độ cổ, trung đại; triết học Trung Hoa cổ, trung đại; lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | caûnh ra ñôøi Ñaát nöôùc roäng lôùn thuoäc baùn ñaûo Nam AÙ coù ñieàu kieän töï nhieân amp ñieàu kieän xaõ hoäi ña daïng. Cö daân ña daïng Nam Baéc sôùm xaây döïng caùc coâng xaõ noâng thoân ruoäng ñaát thuoäc nhaø nöôùc treân neàn taûng xaõ hoäi 4 ñaúng caáp taêng löõ quyù toäc bình daân amp noâ leä toàn taïi dai daúng amp khaéc nghieät Nhaø nöôùc keát hôïp vôùi toân giaùo thoáng trò boùc loät noâ leä toân giaùo bao truøm ñôøi soáng xaõ hoäi Con ngöôøi soáng naëng veà taâm linh luoân khao khaùt ñöôïc giaûi thoaùt Lòch söû traõi qua 4 thôøi kyø Vaên minh Soâng Aán Vaên minh Veâña Caùc vöông trieàu ñoäc laäp Caùc vöông trieàu leä thuoäc Ñoä ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu khaù röïc rôõ vaät chaát amp tinh thaàn trong ñoù coù neàn trieát hoïc thaâm traàm saâu saéc. 2. Caùc ñaëc ñieåm Noù ñöôïc chia thaønh chính thoáng amp khoâng chính thoáng döïa treân cô sôû phaân chia laø thaùi ñoäi ñoái vôùi kinh Veâña Noù thöôøng laø giaùo lyù cuûa caùc toân giaùo noù lyù giaûi ñôøi soáng taâm linh tìm kieám söùc maïnh cuûa linh hoàn con ngöôøi neàn TH naøy mang tính duy taâm chuû quan amp thaàn bí Laø neàn trieát hoïc ñoà soä thaâm traàm noù ñaõ ñaët ra vaø coá giaûi quyeát nhieàu vaán ñeà song nhöõng vaán ñeà ñöôïc öu tieân giaûi quyeát laø nhoùm caùc vaán ñeà thuoäc veà nhaân sinh nhaèm tìm kieám con ñöôøng giaûi thoaùt chuùng sinh ra khoûi thöïc teá xaõ hoäi ñaúng caáp khaéc nghieät cuûa Aán Ñoä coå-trung ñaïi. Caùc TP trieát hoïc Aán Ñoä coå-trung ñaïi Caùc TP chính thoáng Caùc TP khoâng chính thoáng Nguoàn goác hình thaønh Upanisad Caùc TT cô baûn trong Upanisad TT veà braùtman aùtman nghieäp baùo luaân hoài soá kieáp TT veà tính baát bieán cuûa cheá ñoä ñaúng caáp TT veà thöôïng trí amp haï trí. Tö töôûng TH trong Upanisad laø maïch suoái ngaàm phaùt nguyeân ra caùc doøng chaûy tö töôûng cuûa caùc tröôøng phaùi TH Aân Ñoä sau naøy. a Veâñanta Do Badarayana khôûi xöôùng TCN Sankara phaùt trieån. Tö töôûng cô baûn - lyù .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
139    723    3    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.