Ebook Design science in tourism: Foundations of destination management - Part 1

Part 1 of ebook "Design science in tourism: Foundations of destination management" provide readers with content about: the foundations of tourism design; introduction to tourism design and design science in tourism; tourism experience and tourism design; emotions in tourism - from exploration to design; . Please refer to the part 1 of ebook for details! |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    408    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.