Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Đề tài "Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai" Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD), xác định những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT tại Chi cục thuế thành phố Pleiku trong thời gian tới. | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ HOÀNG MINH QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ TP PLEIKU TỈNH GIA LAI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số Đà Nẵng - Năm 2020 Công trình được hoàn thành tại TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. NGUYỄN HỒNG CỬ Phản biện 1 . Bùi Quang Bình Phản biện 2 . Đỗ Ngọc Mỹ Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp tại trường Đại học kinh tế Đại học Đà nẵng vào ngày 17 tháng 10 năm 2020. Có thể tìm hiểu luận văn tại Trung tâm Thông tin-Học liệu Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế ĐHĐN 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước NSNN là công cụ quan trọng để phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. Quản lý thu thuế là một trong những chức năng quan trọng trong công tác quản lý của nhà nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó Chi Cục Thuế TP Pleiku tỉnh Gia Lai luôn phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể cá nhân thực hiện tốt các quy định của luật thuế luật quản lý thuế và các quy trình quản lý. Bên cạnh những thuận lợi đó cũng có nhiều khó khăn và hạn chế như Về chính sách có nhiều thay đổi số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng ngành nghề kinh doanh đa dạng nhận thức của người nộp thuế còn hạn chế như luôn tìm cách trốn thuế gian lận thuế công tác quản lý thuế vẫn còn lúng túng chưa đồng bộ chưa phát huy được hết khả năng của mình những bất cập ấy nếu không được giải quyết một cách thấu đáo sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như tính minh bạch của công tác quản lý thuế cũng như làm giảm lòng tin và tính tự giác của người nộp thuế. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý thuế GTGT và trong thời gian làm việc công tác tại Chi Cục Thuế TP Pleiku và kết hợp với những kiến thức đã học ở trường tôi đã chọn đề tài Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.