Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Mục tiêu của đề tài "Quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum" là xác lập các tiền đề lý luận và thực tiễn làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng và đề xuất được giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đào tạo cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum. | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ NGỌC HÙNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC Mã số Đà Nẵng - 2021 Công trình được hoàn thành tại TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH . ĐÀO HỮU HÒA Phản biện 1 TS. NGUYỄN HIỆP Phản biện 2 TS. LÂM MINH CHÂU Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp tại trường Đại học kinh tế Đại học Đà nẵng vào ngày 27 tháng 3năm 2021. Có thể tìm hiểu luận văn tại - Trung tâm Thông tin - Học liệu Đại học Đà Nẵng -Thư viện trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Bên cạnh tài chính sản xuất kinh doanh thì nguồn nhân lực là một trong những trụ cột quan trọng của doanh nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực tạo ra lợi thế cạnh tranh riêng biệt cho tổ chức mà những các tổ chức không thể bắt chước. Ngoài ra trong bối cảnh cách mạng thế giới ngày càng phát triển yêu cầu kỹ năng của người lao động ngày càng cao đặc biệt trong bối cảnh các địa phương đang hoàn thiện cơ chế chính sách tạo môi trường làm việc thân thiện chuyên nghiệp thu hút các nhà đầu tư phục vụ tốt hơn cho nhu cầu người dân tổ chức thì việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết. Với việc khẳng định vai trò đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giúp xã hội thịnh vượng và phát triển bền vững tạo ra vị trí cạnh tranh giữa các tổ chức địa phương trong thời gian qua Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất tốt phục vụ nhân dân có tính chuyên nghiệp cao đặc biệt là đối với cấp xã phường. Trong giai đoạn 2015-2020 thực hiện Quyết định 124 tỉnh Kon Tum đã phối hợp với các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh mở các lớp đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách cơ sở cho tổng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.