Planar chromatography-bioassays for the parallel and sensitive detection of androgenicity, anti-androgenicity and cytotoxicity

Anti-androgens entering the aquatic environment, ., by effluents from wastewater treatment plants or agricultural settings are contributing to endocrine disruption in wildlife and humans. Due to the simultaneous presence of agonistic compounds, common in vitro bioassays can underestimate the risk posed by androgen antagonists. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.