Helium solubility in oxide nuclear fuel: Derivation of new correlations for Henry’s constant

Helium plays an important role in determining nuclear fuel performance both in-pile (especially for MOX fuels and those at high burnup) and in storage conditions. Predictive models of helium behaviour are therefore a fundamental element in fuel performance codes. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    259    1    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.