Effects of electrode area and interval on the sensitivity of bilateral silicon detectors used for neutron dosimetry

In this study, we investigated the effects of the electrode area and interval on bilateral silicon detectors in order to improve the neutron dose sensitivity while also considering the current density. The voltage–current and sensitivity–current characteristics of PIN diodes were measured experimentally. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    319    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.