A LaBr3(Ce) detector system with a simple spectral shift correction method for applications in harsh environments

A prototype LaBr3 detector system with an integrated electronics unit was developed to perform accurate gamma ray spectroscopy in harsh environments. A simple spectral shift methodology was employed in a LaBr3 detector system, which is capable of restoring gamma spectra measured under various temperature conditions within the range of − 20 to +50 ◦C, in real-time. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
172    58    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.