Wet-chemical porosification of LTCC substrates: Dissolution mechanism and mechanical properties

Low temperature co-fired ceramics (LTCC) technology has been successfully used in microelectronics, automotive, and telecommunication applications. However, their generally high permittivity is unfavorable for micromachined devices operated at high frequencies. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    107    1    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.