The acute toxicity and semi-chronic toxicity of bacimix product containing two strains of bacillus subtilis BS 304.04 and bacillus coagulans BC 304.06 on experimental animal model

To examine the safety of a BaciMix product, containing two strains of Bacillus subtilis BS and Bacillus coagulans BC on mice and rats. Materials and methods: The acute toxicity using the Litchfield Wilcoxon method on Swiss mice and semi-chronic toxicity of the BaciMix product on Wistar rats was performed. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    86    2    19-07-2024
7    91    2    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.