Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân

Mục tiêu cơ bản của đề tài "Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân" là trên cơ sở tổng hợp tình hình tài chính thông qua phân tích báo cáo tài chính của công ty nhằm tìm ra giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực tài chính của công ty Cổ phần VT Vạn Xuân. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THANH THÙY PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦACÔNG TYCỔ PHẦN VT VẠN XUÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN HÀ NỘI 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THANH THÙY PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN Chuyên ngành Kế Toán Mã số 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. VŨ THỊ THANH THỦY HÀ NỘI 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tác giả với sự giúp đỡ của ngƣời hƣớng dẫn khoa học là TS. Vũ Thị Thanh Thủy. Số liệu sử dụng trong luận văn là trung thực đƣợc lấy từ báo cáo tài chính của công ty. Những kết quả nghiên cứu trong luận văn là xác thực và chƣa từng công bố trong bất kỳ công trình nào khác trƣớc đó. Hà Nội ngày . tháng . năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Thùy LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và làm luận văn thạc sỹ tại trƣờng Đại học Lao động Xã hội với sự nỗ lực của bản thân tôi đã đƣợc sự giảng dạy và hƣớng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo. Tôi xin đƣợc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo TS. Vũ Thị Thanh Thủy ngƣời tận tình chu đáo hƣớng dẫn tôi trong suốt quá trình tôi học tập nghiên cứu để tôi hoàn thành đƣợc đề tài Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần VT Vạn Xuân . Tôi cũng xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả các cán bộ giảng viên đã giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt khóa học này. Tôi cũng xin đƣợc cảm ơn các anh chị Ban lãnh đạo và Phòng Tài chính Kế toán của Công ty Cổ Phần VT Vạn Xuân đã giúp đỡ và hỗ trọ tôi rất nhiều trong quá trình thực hiện luận văn. Do tính chất phức tạp của đề tài nghiên cứu cũng nhƣ khả năng và kinh nghiệm của tác giả còn nhiều hạn chế nên luận văn này không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận đƣợc những đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và những nhà nghiên cứu để nội dung nghiên cứu trong luận văn đƣợc hoàn thiện hơn. Xin chân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    349    3    17-06-2024
26    779    4    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.