The correctness of van ’t Hoff plots in chiral and achiral chromatography

The influence of heterogeneity, however, cannot be studied experimentally. In this study, we employed two reversed phase columns with different retention mechanisms to show that by serially coupling the columns, the obtained thermodynamic parameters are not related to the results obtained on the respective individual columns. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.