Capillary zone electrophoresis of bacterial extracellular vesicles: A proof of concept

The extracellular vesicles (EVs) released by plant pathogens of the Pectobacterium genus were investigated. The isolates were obtained using differential centrifugation followed by filtration and were characterized in terms of total protein content and particle size distribution. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.