Evaluating the advantages of higher heat conductivity in a recently developed type of core-shell diamond stationary phase particle in UHPLC

In recent studies, the nature and magnitude of the temperature gradients developed in ultra-high pressure liquid chromatography (UHPLC), were found to be dependent on the heat conductivity properties of the column matrices, but also, on the principle used for controlling the temperature over the column. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    84    2    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.