Proteomics analysis of host cell proteins after immobilized metal affinity chromatography: Influence of ligand and metal ions

Different degrees of protein purity have been observed in immobilized metal affinity chromatography ranging from extremely high purity to moderate and low purity. It has been hypothesized that the host cell protein composition and the metal ligands are factors governing the purity of a protein obtained after immobilized metal affinity chromatography (IMAC). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
286    131    1    02-12-2023
44    51    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.