Precursor ion approach for simultaneous determination of nonethoxylated and ethoxylated alkylsulfate surfactants

We present a new liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method for simultaneous determination of sodium lauryl sulfate and sodium laureth sulfate homologues in the range of alkyl chain length C12–C16 with 0–5 ethoxy groups. The method is based on scanning the precursor ions fragmenting to m/z 80 and 97 (Precursor Ion Scanning mode), which makes it specific for species with easily cleavable sulfate groups. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    97    3    04-12-2023
10    62    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.